banner-pamiec

Pamięć zbiorowa a przestrzeń publiczna

Zaproszenie do współautorstwa monografii naukowej.

Szanowni Państwo,

badacze skupieni wokół wrocławskiego Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej prowadzą badania nad relacjami między pamięcią społeczną, a przestrzenią publiczną. Problematyka relacji pomiędzy wspomnieniami indywidualnymi a zbiorowymi zawsze interesowała myślicieli. Pewien przełom nastąpił po wydaniu pracy M. Halbwachsa, która w Polsce została opublikowana pod tytułem Społeczne Ramy Pamięci. Opracowanego przez francuskiego badacza kategoria pamięci społecznej pozwoliła na usamodzielnienie się badań nad pamięcią zbiorową od rozważań psychologicznych i filozoficznych, otwierając nowe pole badawcze.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat możemy zaobserwować w Europie coraz poważniejsze próby regulowania pamięci zbiorowej w przestrzeni publicznej. Od instytutów pamięci Europy Środkowo-Wschodniej, przez ruch transitional justice czy hiszpańskie prawo o pamięci historycznej (Ley de Memoria Histórica) wzrastają tendencję prawnego i politycznego oceniania wydarzeń historycznych. Fenomeny te wykraczają dalece poza tradycyjne pole akademickich badań historycznych. Zwłaszcza, że w całym naszym regionie, a także w wielu republikach postsowieckich i na Bałkanach możemy zaobserwować powrót do budowania tożsamość w oparciu o pamięć zbiorową, które to zjawisko analizowali na przełomie lat 80 i 90 tacy autorzy jak E. Hobsbawm czy B. Anderson.

Chcielibyśmy systematycznie przebadać relację pomiędzy pamięcią zbiorową a przestrzenią publiczną, w jej aspekcie symbolicznym (odniesienia do przeszłości) i materialnym (nośniki znaczeń). Pragniemy by jednym z efektów naszych badań była pierwsza w Polsce monografia naukowa poświęcona temu zagadnieniu. W związku z tym zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów naukowych związanych z badanymi przez nas zagadnieniami.

Książka będzie się składać z czterech części. Pierwszą będzie stanowić obszerne wprowadzenie do tematu autorstwa redaktorów tomu. Kolejne części będą składać się z oryginalnych tekstów polskich autorów oraz tłumaczeń artykułów zagranicznych. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów artykułów naukowych oraz propozycji tłumaczeń tekstów zagranicznych mieszczących się w obrębie poniższych zagadnień:

A. Teksty teoretyczne

Zachęcamy do nadsyłania tekstów analizujących i wyjaśniających teoretyczne podstawy wzajemnych związków pamięci społecznej i przestrzeni publicznej. Interesują nas artykuły z zakresu teorii prawa, teorii i filozofii społecznej oraz politycznej oraz kulturoznawstwa.

B. Studia przypadków w obszarze postsocjalistycznym.

Pragniemy, by najobszerniejszą częścią naszej monografii stanowiły studia prób kreowania pamięci zbiorowej w przestrzeni krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu czy Azji Środkowej. Jesteśmy otwarci zarówno na teksty całkowicie empiryczne, jak i teoretyczno-empiryczne.

C. Studia innych przypadków.

Uzupełniająco, chcielibyśmy zamieścić także kilka rozdziałów poświęconych analizom przypadków z innych części świata.

Na Państwa propozycje nadesłane na adres: pamiec.przestrzen@clest.pl czekamy do 20 lutego 2017 r. Abstrakty powinny liczyć około 500 słów. Do propozycji tłumaczenia tekstu należy dołączyć informację o możliwości uzyskania praw autorskich do wydania tłumaczenia w Polsce.

Po zaakceptowaniu propozycji przez zespół redakcyjny, ostateczną wersję tekstu będzie należało dostarczyć do końca maja 2017 r. Wymogi edytorskie zostaną przesłane wraz z informacja o akceptacji abstraktów. Planowany termin wydania publikacji to wrzesień 2017 r. Publikacja zostanie wydana na zasadach open access. Nie jesteśmy w stanie zaoferować autorom honorariów.